Nhóm làm việc (Workgroup)

Tháng Mười 8, 2016

Tổng quan về tính năng quản lý dự án trên Bitrix24

Các dự án trong Bitrix24 dựa trên mô-đun Workgroup. Bạn có thể tạo một nhóm đặc biệt đối với các dự án, mời người dùng tham gia vào các dự án, thiết lập các nhiệm vụ mỗi người, giao tiếp...
Tháng Mười 8, 2016

Hướng dẫn truy cập danh sách workgroup

Tất cả người dùng đều có thể truy cập từ Company > Lists hoặc từ Workgroups > Lists section. Chỉ có người sở hữu nhóm có quyền truy cập đầy đủ các tính năng...
Tháng Mười 8, 2016

Quan hệ giữa workroup và CRM

Khi làm việc với một dự án bạn có thể cần kết nối các công việc trong workgroup với CRM, điều đó có thể thực hiện trên mẫu nhiệm vụ (tùy chọn mẫu nhiệm vụ đầy đủ tính năng)
Tháng Mười 8, 2016

Phân quyền truy cập trong các workgroup

Quyền truy cập trong các nhóm làm việc được tập hợp dưới 2 dạng chính: Group role (vai trò trong nhóm): tất cả thành viên trong nhóm đều được phân quyền một trong 3 nhóm cấp độ:
Tháng Mười 8, 2016

Thiết lập thông báo cho workgroup

Thông báo chung có thể được cấu hình ở phần cài đặt thông báo (tùy chọn “cấu hình thông báo” nằm bên dưới ảnh đại diện hoặc trong phần cài đặt thông báo của bạn)...