Bitrix24 Call Center kết nối đồng nghiệp bằng quay số máy nhánh

Bitrix24 Call Center kết nối đồng nghiệp bằng quay số máy nhánh

Bitrix24 Call Center kết nối đồng nghiệp bằng quay số máy nhánh