Bitrix24 CRM hiển thị bảng phân tích chi tiết về kênh dẫn và các nguồn của nó

Bitrix24 CRM hiển thị bảng phân tích chi tiết về kênh dẫn và các nguồn của nó

Bitrix24 CRM hiển thị bảng phân tích chi tiết về kênh dẫn và các nguồn của nó