Bạn có thể thêm thành viên sau khi tạo nhóm xong bằng cách chọn Members

Bạn có thể thêm thành viên sau khi tạo nhóm xong bằng cách chọn Members

Bạn có thể thêm thành viên sau khi tạo nhóm xong bằng cách chọn Members