Có thể tạo giao dịch mới hoặc sử dụng giao dịch hiện có