Giao diện để tùy chỉnh, thêm trường mới cho khách hàng

Giao diện để tùy chỉnh, thêm trường mới cho khách hàng

Giao diện để tùy chỉnh, thêm trường mới cho khách hàng