hop nhat ban sao

Có thể hợp nhất, thay thế hay tạo mới bản sao theo tùy chọn của bạn.