Màn hình giao diện sao chép Stream ID

Bước 3: Sau khi chọn trang web giao diện chuyển sang màn hình khác, tại đây bạn chọn Stream ID

Bước 3: Sau khi chọn trang web giao diện chuyển sang màn hình khác, tại đây bạn chọn Stream ID