Giao diện màn hình Bitrix24 Invoice để bạn tùy chỉnh mẫu

Giao diện màn hình Bitrix24 Invoice để bạn tùy chỉnh mẫu

Giao diện màn hình Bitrix24 Invoice để bạn tùy chỉnh mẫu