Màn hình để bạn tạo hóa đơn từ một giao dịch (Deal)

Màn hình để bạn tạo hóa đơn từ một giao dịch (Deal)

Màn hình để bạn tạo hóa đơn từ một giao dịch (Deal)