Màn hình khi bạn tạo hóa đơn từ danh sách liên hệ công ty

Màn hình khi bạn tạo hóa đơn từ danh sách liên hệ công ty

Màn hình khi bạn tạo hóa đơn từ danh sách liên hệ công ty