tao giai doanh

Giao diện để bạn thêm và chỉnh sửa giai đoạn ở trong Bitrix24 Kanban

Giao diện để bạn thêm và chỉnh sửa giai đoạn ở trong Bitrix24 Kanban