Giao diện màn hình Bitrix24 sau khi truy cập Contact center

Giao diện màn hình Bitrix24 sau khi truy cập Contact center

Giao diện màn hình Bitrix24 sau khi truy cập Contact center