Bitrix24 Self-Hosted là phiên bản tại chỗ, cài đặt và quản lý trên một máy chủ riêng.

Bitrix24 Self-Hosted là phiên bản tại chỗ, cài đặt và quản lý trên một máy chủ riêng.

Bitrix24 Self-Hosted là phiên bản tại chỗ, cài đặt và quản lý trên một máy chủ riêng.