Báo giá có giao diện tương tự như ở lead và deal trong CRM

Báo giá có giao diện tương tự như ở lead và deal trong CRM

Báo giá có giao diện tương tự như ở lead và deal trong CRM