Giao diện của hộp thư sau khi Bitrix24 update

Giao diện của hộp thư sau khi Bitrix24 update

Giao diện của hộp thư sau khi Bitrix24 update