bitrix24 user permissions; phân quyền trong bitrix24

Giao diện người dùng khi được cấp quyền quản trị viên thành công.

Giao diện người dùng khi được cấp quyền quản trị viên thành công.