Nhóm làm việc (Workgroup)

Tháng Mười Một 17, 2021
Người dùng có thể tích hợp Zoom ngay trên nền tảng Bitrix24

Cách lên lịch cuộc họp trong Bitrix24 Zoom nhanh chóng

Bitrix24 Zoom một trong những ứng dụng được hãng cập nhật vào cuối năm 2020 giúp cho người dùng có thể tích hợp ứng dụng Zoom […]
Tháng Mười 8, 2016

Tổng quan về tính năng quản lý dự án trên Bitrix24

Các dự án trong Bitrix24 dựa trên mô-đun Workgroup. Bạn có thể tạo một nhóm đặc biệt đối với các dự án, mời người dùng tham gia vào các dự án, thiết lập các nhiệm vụ mỗi người, giao tiếp...
Tháng Mười 8, 2016

Hướng dẫn truy cập danh sách workgroup

Tất cả người dùng đều có thể truy cập từ Company > Lists hoặc từ Workgroups > Lists section. Chỉ có người sở hữu nhóm có quyền truy cập đầy đủ các tính năng...
Tháng Mười 8, 2016

Quan hệ giữa workroup và CRM

Khi làm việc với một dự án bạn có thể cần kết nối các công việc trong workgroup với CRM, điều đó có thể thực hiện trên mẫu nhiệm vụ (tùy chọn mẫu nhiệm vụ đầy đủ tính năng)
Tháng Mười 8, 2016

Phân quyền truy cập trong các workgroup

Quyền truy cập trong các nhóm làm việc được tập hợp dưới 2 dạng chính: Group role (vai trò trong nhóm): tất cả thành viên trong nhóm đều được phân quyền một trong 3 nhóm cấp độ: