email-khach-hang.

gửi email đến khách hàng trên bitrix24