email-khach-hang1.

gửi email đến khách hàng trên bitrix24