tac vu con

Bạn có thể chia nhỏ công việc thành nhiều công việc con khác nhau

Bạn có thể chia nhỏ công việc thành nhiều công việc con khác nhau