Phần mềm quản lý nhân viên từ xa tốt cần có tính năng gì?

Phần mềm quản lý nhân viên từ xa tốt cần có tính năng gì?

Phần mềm quản lý nhân viên từ xa tốt cần có tính năng gì?