checklist cong viec

Tháng Chín 27, 2016
tast trên bitrix24

Bitrix24 – Checklist công việc trong một task trên Bitrix24

Danh sách công việc giúp chúng ta đảm bảo tính thống nhất trong một nhiệm vụ. Khi liệt kê tất cả các bước cần thực hiện, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì, giúp bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.