email tasts

Tháng Chín 27, 2016
task trong bitrix24

Tạo nhiệm vụ cho người ngoài hệ thống trên Bitrix24

Người chịu trách nhiệm, người thực hiện hoặc người quan sát có thể được lựa chọn không chỉ trong hệ thống Bitrix24 mà còn có thể được mời từ một người dùng bên ngoài thông qua địa chỉ email của họ.