form lien he crm

Tháng Mười Một 4, 2016

Hướng dẫn tạo form liên hệ mới trong CRM

Khi cấp quyền truy cập cho danh bạ bằng "All open", người dùng sẽ có thể truy cập vào tất cả các địa chỉ liên lạc chỉ khi tùy chọn "available to everyone" được kích hoạt.