Hướng dẫn tạo tasks vụ trên hệ thống quản trị doanh nghiệp

Tháng Mười 21, 2020

HƯỚNG DẪN TẠO TASK VỤ TRÊN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BITRIX24

Hướng dẫn tạo TASK vụ trên hệ thống quản trị doanh nghiệp Bitrix24 Dưới đây là hướng dẫn tạo Nhiệm vụ để lập kế hoạch và quản lý […]