import crm

Tháng Mười 17, 2016

Hướng dẫn nhập – xuất dữ liệu trên CRM

Chuyển dữ liệu từ CRM khác đến Bitrix24. Đầu tiên xuất dữ liệu CRM (lead, thông tin liên lạc, công ty, giao dịch) bạn muốn chuyển đến Bitrix24 sang tập tin csv...