nhiem vu phu thuoc

Tháng Chín 27, 2016
nhiệm vụ phụ thuộc trên bitrix24

Tìm hiểu nhiệm vụ phụ thuộc trên Bitrix24

Nhiệm vụ phụ thuộc thể hiện mối quan hệ giữa các nhiệm vụ với nhau mà bắt buộc nhiệm vụ này phải thực hiện xong thì nhiệm vụ kia mới có thể thực hiện được.