task group

Tháng Chín 27, 2016
nhóm nhiệm vụ trên bitrix24

Hướng dẫn chỉnh sửa nhanh một nhóm nhiệm vụ trên Bitrix24

Nếu bạn cần phải thực hiện một hành động chung cho một nhóm các nhiệm vụ (hoặc với tất cả nhiệm vụ) bạn cần sử dụng đến thanh hành động theo nhóm bên dưới các danh sách công việc.