workflow

Tháng Mười 8, 2016

Tổng quan về workflow

Quản lý quy trình chỉ có thể sử dụng ở 2 bản Standard & Professional của Bitrix24. Cả trên Activity Stream và My Request bạn đều có thể tìm thấy một vài quy trình mẫu hướng dẫn thực hiện.