Bạn có thể quản lý các vấn đề của khách hàng thông qua tính năng CRM của Bitrix24

Bạn có thể quản lý các vấn đề của khách hàng thông qua tính năng CRM của Bitrix24

Bạn có thể quản lý các vấn đề của khách hàng thông qua tính năng CRM của Bitrix24